Algemene voorwaarden De WoonDroom – Opdrachtgever 

 

Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en De WoonDroom onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 1 . Definties

 

1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd   door eenmanszaak De WoonDroom gevestigd te Noordbroek, de Algemene Voorwaarden van De WoonDroom opgenomen.  1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan heeft verleend.  1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en DE WOONDROOM tot stand is gekomen.  1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.  1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door DE WOONDROOM.  1.6 Werk: DE WOONDROOM  die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies. 

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met. DE WOONDROOM. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  2.2  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en DE WOONDROOM. 2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DE WOONDROOM en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld word en ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  2.5 DE WOONDROOM heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. 

 

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten 

3.1 De door DE WOONDROOM opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.  3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door DE WOONDROOM schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd. 3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door DE WOONDROOM zijn bevestigd.  3.4 De door DE WOONDROOM opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.  3.5 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.  3.6 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. 

3.7 DE WOONDROOM kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  3.8 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht DE WOONDROOM niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  3.9 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van DE WOONDROOM 3.10 DE WOONDROOM heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.  3.11 Op alle overeenkomsten gesloten met DE WOONDROOM is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

Artikel 4. De opdracht

4.1 DE WOONDROOM doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. DE WOONDROOM kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden. 4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan DE WOONDROOM onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt DE WOONDROOM hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. DE WOONDROOM is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.  4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.  4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de DE WOONDROOM vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.  4.5 DE WOONDROOM is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen. 

 

Artikel 5. persoonsgegevens 

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van DE WOONDROOM opgeslagen om opdrachten te verwerken. DE WOONDROOM geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. DE WOONDROOM hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. 

 

Artikel 6. Prijzen en betaling 

6.1 DE WOONDROOM heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. 6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.  6.3 Binnen een straal van 25km van Noordbroek worden er geen reiskosten berekend. De voorrijkosten vanaf 25km van Noordbroek neemt DE WOONDROOM 50% van de kilometerkosten en de reisuren voor haar rekening.  6.4 DE WOONDROOM mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. DE WOONDROOM mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

6.5 Het is aan de Opdrachtgever om DE WOONDROOM te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien DE WOONDROOM extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal DE WOONDROOM de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven. 6.6 DE WOONDROOM kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van DE WOONDROOM zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. DE WOONDROOM sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. DE WOONDROOM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien DE WOONDROOM uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten 

7.1 Op alle producten van DE WOONDROOM rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.  7.2 DE WOONDROOM heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft DE WOONDROOM toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.dewoondroomnoordbroek.nl.  7.3 In het kader van de opdracht door DE WOONDROOM tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover DE WOONDROOM heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.  7.4 Aan tekeningen gemaakt door DE WOONDROOM kunnen geen rechten ontleend worden. DE WOONDROOM is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt. 7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan DE WOONDROOM. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van DE WOONDROOM, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 8. Klachten 

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van DE WOONDROOM dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan DE WOONDROOM worden medegedeeld.  8.2 Indien de klacht gegrond is, zal DE WOONDROOM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen. 

 

 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.  9.2 DE WOONDROOM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door DE WOONDROOM tijdens het advies is geadviseerd.  9.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is DE WOONDROOM voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.  9.4 DE WOONDROOM is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.  9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat DE WOONDROOM tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen te weten de uitvoering van de opdracht, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.  9.6 DE WOONDROOM is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen. 

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan DE WOONDROOM kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee DE WOONDROOM overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat DE WOONDROOM geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.  10.2 DE WOONDROOM en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing. 

 

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1 De vorderingen van DE WOONDROOM op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

1. Na het sluiten van de overeenkomst aan DE WOONDROOM ter kennis genomen omstandigheden geven DE WOONDROOM goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.  2. Indien DE WOONDROOM de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.  3. In de genoemde gevallen is DE WOONDROOM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van DE WOONDROOM schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 12. Diversen 

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.dewoondroomnoordbroek.nl  12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2018en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen. 12.3 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord. 

               

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting 

13.1 Op de overeenkomst tussen DE WOONDROOM en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen DE WOONDROOM en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar DE WOONDROOM is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van DE WOONDROOM 13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.